Vigtigt om grøfter!

På vores område, er der etableret et netværk af grøfter, som skal aflede regnvand mod nord til Kattegat, og mod syd til Hov Vig.
Principielt er det den enkelte grundejer der selv er ansvarlig for oprensning af de grøfter der er på eget grundstykke, i naboskel, eller i vejskel. Det er dog en del af grundejerforeningens opgave at forestå vedligeholdelsen på grundejernes vegne. Jagtborgs Grundejerforening er ejer af områdets veje, og er i den egenskab bredejer af de grøfter der løber langs med vejene.

Vores grøfter er som alt andet udsat for tidens tand. Det betyder, at brinker skrider sammen. Derfor er der for 2011/12 benyttet et særligt redskab, der har til formål at genoprette grøftens oprindelige profil.
Resultatet kan se drabeligt ud, men en mere skånsom opretning af grøfteprofilerne med skovl og spade er uden for økonomisk rækkevidde.
Der må ikke foretages forandringer i grøfternes udformning uden godkendelse fra Odsherred Kommune.
Se informationsbrev fra Odsherred Kommune.

For godt tyve år siden, blev der foretaget en analyse af grundvandsspejl og områdets geologiske sammensætning. Læs rapporten her.

De næste to billeder viser udløbet ved Kattegat. Man kommer dertil ad Blåbærvej, til højre ad stien i Statsskovplantagen, og til venstre efter ca. 25m ad "Spor 4".
De næste to billeder viser pumpestationen mod Hov Vig, for enden af Tranebærvej. Det er et avanceret anlæg med dobbelt pumpe.
Til venstre for dæmningen Jagtborgs reservoirgrøft, hvor alle grøfter på sydsyden udløber. Den løber ca. 100m
parallelt med Landvandskanalen, der ses til højre. Pumpestationen løfter vores regnvand ca. 1½m op til
Landvandskanalens niveau. Landvandskanalen løber hele vejen rundt om Hov Vig, langs Nakke's vestside,
før udløb via dæmningens sluseværk til Isefjorden. Sluseværket ligger i fuglereservatet, hvortil der
ikke er adgang.