Opholdstid

Hvor ofte må man være i sit sommerhus, og hvor lang tid ad gangen må man være der, før vi begynder at tale om helårsbeboelse? Det har været diskuteret inderligt, og længe. For almindelige brugere, der ikke er helårsbeboere, gælder reglen i planlovens § 40:

"§ 40. En bolig i et sommerhusområde må bortset fra kortvarige ferieophold m.v. ikke anvendes til overnatning i perioden fra 1. oktober til 31. marts, medmindre boligen blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev udlagt til sommerhusområde, og retten til helårsbeboelse ikke senere er bortfaldet, jf. § 56, stk. 2.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbudet i stk. 1. En dispensation bortfalder ved ejerskifte, og når boligen ikke længere anvendes til helårsbeboelse. "


Den 30. april 2002, afsagdes en væsentlig dom, ved Vestre Landsret, omkring benyttelse af sommerhuse i vinterhalvåret. Retten konkluderede følgende:

"Overnatning i vinterhalvåret i forbindelse med kortvarige ferieophold, weekender og helligdage har således karakter af en undtagelse i forhold til lovens forbud og kan derfor i hvert fald ikke finde sted i perioder, der tilsammen udgør mere end halvdelen af tiden fra 1. oktober til 31 marts.”

Da der er 182 dage i perioden fra oktober til udgangen af marts, og halvdelen heraf er 91, må man altså ikke overnatte i mere end 91 dage i vinterhalvåret.